Eosinophilic Fasciitis (Shulman’s Syndrome)

Epidemiology

 • xxx

Etiology

 • xxx

Physiology

 • xxx

Diagnosis

 • xxx

Clinical Manifestations

Dermatologic Manifestations

General Comments

 • xxx

 • xxxbex

Endocrinologic Manifestations

 • xxxx

Hematologic Manifestations

 • xxx

Other Manifestations

 • xxx

Clinical
– Skin Changes: non-pitting extremity edema, symmetric skin duration with peau d’orange appearance
– Peripheral Eosinophilia
– Hypergammaglobulinemia


Treatment

 • xxx

References

 • xxx