Sofosbuvir (Sovaldi)

Indications


Pharmacology

  • Sofosbuvir (Sovaldi): hepatitis C virus polymerase inhibitor
  • Simeprevir (Olysio) (see Simeprevir, [[Simeprevir]]): hepatitis C virus protease inhibitor

Administration

  • xxxx

Adverse Effects

  • xxxx

References

  • xxx