Methylnaltrexone (Relistor)

Indications

  • Opiate-Induced Ileus (“Narcotic Bowel”) (see Ileus, [[Ileus]])

Pharmacology

  • xxx

Administration

  • IV: xxx

Adverse Effects

  • xxx

References

  • xxx