β-Lactam Antibiotics

Agents

Penicillins (see Penicillins, [[Penicillins]])

Natural Penicillins

 • Benzathine Penicillin
 • Penicillin G (Benzylpenicillin) (see Penicillin G, [[Penicillin G]])
 • Penicillin V
 • Procaine Penicillin

Penicillinase-Resistant Penicillins

Aminopenicillins

 • General Comments
  • Vulnerable to inactivation by β-lactamases
 • Amoxacillin (see Amoxacillin, [[Amoxacillin]]): due to potential inactivation by β-lactamases, usually used in a formulation with a β-lactamase inhibitor (like clavulanic acid)
 • Ampicillin (see Ampicillin, [[Ampicillin]]): due to potential inactivation by β-lactamases, usually used in a formulation with a β-lactamase inhibitor (like sulbactam)
 • Bacampicillin

Extended-Spectrum/Anti-Pseudomonal Penicillins

 • General Comments
  • Have activity against many gram-negative organisms of the Enterobacteriaceae family (including Pseudomonas aeruginosa)
  • Vulnerable to inactivation by β-lactamases
 • Acylaminopenicillins
  • Azlocillin
  • Mezlocillin
  • Piperacillin: due to potential inactivation by β-lactamases, usually used in a formulation with a β-lactamase inhibitor (like tazobactam)
 • Alpha-Carboxypenicillins
  • Carbenicillin
  • Ticarcillin: due to potential inactivation by β-lactamases, usually used in a formulation with a β-lactamase inhibitor (like clavulanic acid)

Cephalosporins (see Cephalosporins, [[Cephalosporins]])

First Generation

 • Cefadroxil (Duricef) (see Cefadroxil, [[Cefadroxil]])
 • Cefazolin (Ancef, Kefzol) (see Cefazolin, [[Cefazolin]])
 • Cephalexin (Keflex) (see Cephalexin, [[Cephalexin]])
 • Cephradrine (Velosef) (see Cephradrine, [[Cephradrine]])

Second Generation

 • Cefaclor (Ceclor, Raniclor) (see Cefaclor, [[Cefaclor]])
 • Cefotetan (Cefotan) (see Cefotetan, [[Cefotetan]])
 • Cefotiam (see Cefotiam, [[Cefotiam]])
 • Cefoxitin (Mefoxin) (see Cefoxitin, [[Cefoxitin]])
 • Cefprozil (Cefzil) (see Cefprozil, [[Cefprozil]])
 • Cefuroxime (Zinacef, Ceftin) (see Cefuroxime, [[Cefuroxime]])
 • Loracarbef (Lorabid) (see Loracarbef, [[Loracarbef]])

Third Generation

 • Cefdinir (Omnicef) (see Cefdinir, [[Cefdinir]])
 • Cefditoren (Sprectacef) (see Cefditoren, [[Cefditoren]])
 • Cefixime (Suprax) (see Cefixime, [[Cefixime]])
 • Cefoperazone (Cefobid) (see Cefoperazone, [[Cefoperazone]])
 • Cefotaxime (Claforan) (see Cefotaxime, [[Cefotaxime]])
 • Cefpodoxime (Vantin) (see Cefpodoxime, [[Cefpodoxime]])
 • Ceftazidime (Fortaz, Tazicef, Ceptaz) (see Ceftazidime, [[Ceftazidime]])
 • Ceftibuten (Cedax) (see Ceftibuten, [[Ceftibuten]])
 • Ceftizoxime (Cefizox) (see Ceftizoxime, [[Ceftizoxime]])
 • Ceftriaxone (see Ceftriaxone, [[Ceftriaxone]])

Fourth Generation

 • Cefepime (Maxipime) (see Cefepime, [[Cefepime]])

Fifth Generation

 • Ceftaroline (Teflaro, Zinfloro) (see Ceftaroline, [[Ceftaroline]])
 • Ceftobiprole (Zeftera, Zevtera) (see Ceftobiprole, [[Ceftobiprole]])

Carbapenems (see Carbapenems, [[Carbapenems]])


References

 • xxx