β-Adrenergic Receptor Antagonists (β Blockers)

Agents

Non-Selective Beta Blockers

 • Carteolol
 • Nadolol (Corgard, Anabet, Solgol, Corzide, Alti-Nadolol, Apo-Nadol, Novo-Nadolol) (see Nadolol, [[Nadolol]])
 • Penbutolol
 • Pindolol (Visken, Betapindol, Blockin L, Blocklin L, Calvisken, Cardilate, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, Pectobloc, Pinbetol, Prindolol, Pynastin)
 • Propafenone (Rhythmol) (see Propafenone, [[Propafenone]]): with additional Class 1C antiarrhythmic properties (inhibits sodium channels)
 • Propanolol (Inderal) (see Propanolol, [[Propanolol]])
 • Sotalol (Betapace, Betapace AF, Sotalex, Sotacor) (see Sotalol, [[Sotalol]]): with additional Class III antiarrhythmic properties (inhibits potassium channels)
 • Timolol (Blocadren, Timoptic) (see Timolol, [[Timolol]])

Cardioselective (β1-Selective) Beta Blockers

 • Acebutolol (Sectral, Prent) (see Acebutolol, [[Acebutolol]])
 • Atenolol (Tenormin) (see Atenolol, [[Atenolol]])
 • Betaxalol (Betoptic, Lokren, Kerlone) (see Betaxalol, [[Betaxalol]])
 • Bisoprolol (Concor, Zebeta) (see Bisoprolol, [[Bisoprolol]])
 • Esmolol (Brevibloc) (see Esmolol, [[Esmolol]])
 • Metoprolol (Lopressor) (see Metoprolol, [[Metoprolol]])
 • Nebivolol (Bystolic) (see Nebivolol, [[Nebivolol]])
 • Practolol: although structurally similar to propanolol, it is no longer used in humans (due to adverse effect of oculomucocutaneous syndrome)

Beta Blockers with Intrinsic Sympathomimetic Activity (β-Adrenergic Receptor Antagonism + Low Level β-Adrenergic Receptor Agonism)

 • Acebutolol (see Acebutolol, [[Acebutolol]])
 • Carteolol
 • Celiprolol
 • Mepindolol
 • Oxprenolol
 • Penbutolol
 • Pindolol (Visken, Betapindol, Blockin L, Blocklin L, Calvisken, Cardilate, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, Pectobloc, Pinbetol, Prindolol, Pynastin)

Beta Blockers with Alpha Blocking Activity

 • Carvedilol (Coreg) (see Carvedilol, [[Carvedilol]])
 • Labetalol (Normodyne, Trandate) (see Labetalol, [[Labetalol]])

Pharmacology

 • β-Adrenergic Receptor Antagonism
  • Inhibition of Atrioventricular Nodal Conduction
  • Vasodilation

Clinical Aspects

 • Retrospective Review of the Impact of Peri-Operative Beta Blocker Use on Inpatient Mortality (2005) MEDLINE]
  • Study: retrospective review of patients undergoing major non-cardiac surgery (n = 782,969 in 329 US hospitals)
  • Main Findings
   • Perioperative beta-blocker therapy was associated with a reduced risk of in-hospital death among high-risk, but not low-risk, patients undergoing major noncardiac surgery
    • RCRI score 0-1: treatment was associated with no benefit and possible harm
    • RCRI score 2: adjusted odds ratios for death in the hospital was 0.88 (95 percent confidence interval, 0.80 to 0.98)
    • RCRI score 3: adjusted odds ratios for death in the hospital was 0.71 (95 percent confidence interval, 0.63 to 0.80)
    • RCRI score 4 or more: adjusted odds ratios for death in the hospital was 0.58 (95 percent confidence interval, 0.50 to 0.67)
 • POISE Trial (2008) [MEDLINE]
  • Study: randomized, placebo-controlled trial (n = 8,351)
  • Main Findings
   • Initiation of extended-release metoprolol succinate increased mortality and strokes in non-cardiac surgery patients
 • Meta-Analysis of Studies Examining Peri-Operative Beta Blocker Use (Excluding DECREASE Series of Trials) (2014) [MEDLINE]
  • Study: meta-analysis of randomized controlled trials of β-blockade on perioperative mortality, non-fatal myocardial infarction, stroke and hypotension in non-cardiac surgery
   • Importantly excluded the discredited DECREASE trials (author of trials and discussant for development of the guidelines was notably dismissed for academic dishonesty)
  • Main Findings
   • Initiation of a course of β-blockers before surgery resulted in a 27% risk increase in 30-day all-cause mortality (p=0.04)
    • β-blockade decreased non-fatal myocardial infarction (RR 0.73, p=0.001), but increased stroke (RR 1.73, p=0.05) and hypotension (RR 1.51, p<0.00001)
    • The results were dominated by the large POISE trial
   • Separate analysis of the DECREASE trials contradict the meta-analysis related to mortality (p=0.05 for divergence)
   • Current guidelines (which are based on the DECREASE trials) need to be revised

Adverse Effects

Cardiac Adverse Effects

 • Bradycardia (see Bradycardia, [[Bradycardia]])
  • May especially occur when used in conjunction with other negative chronotropes which slow heart rate and atrioventricular nodal conduction (such as digoxin or calcium channel blockers)
 • Congestive Heart Failure (CHF) (see Congestive Heart Failure, [[Congestive Heart Failure]]): due to negative inotropy
  • May occur in some cases, especially when used in conjunction with other negative inotropes and chronotropes (such as calcium channel blockers)
 • Heart Block
 • Hypotension (see Hypotension, [[Hypotension]])
 • Masking of Hypoglycemia-Induced Tachycardia (see Hypoglycemia, [[Hypoglycemia]]): beta blockers may mask tachycardia (but not necessarily the diaphoresis or dizziness) which occur in hypoglycemia
 • Masking of Hyperthyroidism-Induced Tachycardia (see Hyperthyroidism, [[Hyperthyroidism]])
  • Abrupt withdrawal of beta blockers in this setting may precipitate thyroid storm
 • Paradoxical Increase in Blood Pressure in Pheochromocytoma (see Pheochromocytoma, [[Pheochromocytoma]]): when used alone and not in combination with alpha blockers, beta blockers may paradoxically increase blood pressure (due to attenuation of the beta receptor-mediated vasodilatation in skeletal muscle)
  • Therefore, in pheochromocytoma, beta blockers should only be initiated after alpha blockers have been initiated
 • Potentiation of the Hypertensive Response that Occurs with Clonidine Withdrawal (in Patients on Concomitant Clonidine and Beta Blockers)
  • In such cases, it is advised to withdraw the beta blocker at least several days before withdrawing the clonidine

Neurologic Adverse Effects

Pulmonary Adverse Effects

 • Bronchospasm/Exacerbation of Obstructive Airways Disease (see Obstructive Lung Disease, [[Obstructive Lung Disease]])
  • Bronchoprovocation Potential (in decreasing order)
   • Propanolol (Inderal) (see Propanolol, [[Propanolol]])
   • Timolol (see Timolol, [[Timolol]])
   • Nadolol (see Nadolol, [[Nadolol]])
   • Metoprolol (Lopressor) (see Metoprolol, [[Metoprolol]])
   • Atenolol (Tenormin) (see Atenolol, [[Atenolol]])
   • Pindolol (Visken, Betapindol, Blockin L, Blocklin L, Calvisken, Cardilate, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, Pectobloc, Pinbetol, Prindolol, Pynastin)
   • Labetalol (see Labetalol, [[Labetalol]])
 • Interstitial Pneumonitis (see Interstitial Lung Disease-Etiology, [[Interstitial Lung Disease-Etiology]])
  • Acebutolol (Sectral, Prent) (see Acebutolol, [[Acebutolol]])
  • Atenolol (Tenormin) (see Atenolol, [[Atenolol]])
  • Carvedilol (Coreg) (see Carvedilol, [[Carvedilol]])
  • Celiprolol
  • Labetalol (see Labetalol, [[Labetalol]])
  • Nadolol (see Nadolol, [[Nadolol]])
  • Pindolol (Visken, Betapindol, Blockin L, Blocklin L, Calvisken, Cardilate, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, Pectobloc, Pinbetol, Prindolol, Pynastin)
  • Practolol
  • Propanolol (see Propanolol, [[Propanolol]])
  • Timolol (see Timolol, [[Timolol]])
 • Organizing Pneumonia (see Cryptogenic Organizing Pneumonia, [[Cryptogenic Organizing Pneumonia]])
  • Acebutolol (Sectral, Prent) (see Acebutolol, [[Acebutolol]])
  • Betaxalol (Betoptic, Lokren, Kerlone) (see Betaxalol, [[Betaxalol]])
  • Oxprenolol
  • Sotalol (Betapace, Betapace AF, Sotalex, Sotacor) (see Sotalol, [[Sotalol]])
  • Timolol (Blocadren, Timoptic) (see Timolol, [[Timolol]])

Renal Adverse Effects

 • Hyperkalemia (see Hyperkalemia, [Hyperkalemia]): due to induced potassium release from cells

Rheumatologic Adverse Effects

 • Drug-Induced Systemic Lupus Erythematosus (SLE) (see Systemic Lupus Erythematosus, [[Systemic Lupus Erythematosus]])
  • Acebutolol (Sectral, Prent) (see Acebutolol, [[Acebutolol]]): case reports

Other Adverse Effects

 • Fatigue (see Fatigue, [[Fatigue]])

Beta Blocker Intoxication

Diagnosis

 • xxx

Clinical Manifestations

Cardiac Manifestations

Pulmonary Manifestations

Other Manifestations

Treatment

 • Glucagon
  • Dose: 3-10 mg IV, then 2-5 mg/hr drip
  • Enhances myocardial contractility and AV conduction
  • Increases heart rate
 • Nasogastric Lavage: indicated if performed within 1-2 hrs of ingestion
 • Charcoal
 • Hemodialysis
 • Cardiac Pacing
 • IV Fluid Resuscitation

Beta Blocker Withdrawal

Etiology

 • Patient Self-Discontinuation of Beta Blocker
 • Clinician Discontinuation of Beta Blocker During Hospitalization/Surgery

Clinical

Treatment

 • Avoid Abrupt Discontinuation of Beta Blockers: especially in peri-operative period

References

 • Acebutolol-induced pleuropulmonary lupus syndrome. Ann Intern Med 1981; 95: 326 [MEDLINE]
 • Atenolol-induced interstitial pneumonia. Ann Intern Med 1997; 148: 505-507 [MEDLINE]
 • Betaxolol and drug-induced lupus complicated by pericarditis and large pericardial effusion. West J Med 1997; 167: 106-109 [MEDLINE]
 • Adverse effects of a single dose of (+)-sotalol in patients with mild stable asthma. Br J Clin Pharmacol 1998; 46: 79-82 [MEDLINE]
 • Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia. Retrospective study of 19 cases. Rev Pneumol Clin 1998; 54: 136-143 [MEDLINE]
 • Perioperative beta-blocker therapy and mortality after major noncardiac surgery. N Engl J Med. 2005 Jul 28;353(4):349-61 [MEDLINE]
 • Effects of extended-release metoprolol succinate in patients undergoing non-cardiac surgery (POISE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2008 May 31;371(9627):1839-47. doi: 10.1016/S0140-6736(08)60601-7. Epub 2008 May 12 [MEDLINE]
 • Meta-analysis of secure randomised controlled trials of β-blockade to prevent perioperative death in non-cardiac surgery. Heart. 2014 Mar;100(6):456-64. doi: 10.1136/heartjnl-2013-304262. Epub 2013 Jul 31 [MEDLINE]