α-Adrenergic Receptor Antagonists

Agents

Non-Selective α-Adrenergic Receptor Antagonists

 • Phenoxybenzamine (see Phenoxybenzamine, [[Phenoxybenzamine]])
 • Phentolamine (Regitine) (see Phentolamine, [[Phentolamine]])
 • Tolazoline
 • Trazodone (see Trazodone, [[Trazodone]])
 • Typical and Atypical Antipsychotics
  • Olanzapine (Zyprexa) (see Olanzapine, [[Olanzapine]])
   • Potent Serotonin 5-HT2A and 5-HT2C, Dopamine D1-4, Histamine H1, and α1-Adrenergic Receptor Antagonism
   • Moderate Serotonin 5-HT3 and Muscarinic M1-5 Receptor Antagonism
   • Weak Binding to GABA-A, BZD, and β-Adrenergic Receptors
  • Quetiapine (Seroquel) (see Quetiapine, [[Quetiapine]])
   • Brain Serotonin 5-HT1A and 5-HT2, Dopamine D1 and D2, Histamine H1, and α1 and α2 Adrenergic Receptor Antagonism
  • Risperidone (Risperdal) (see Risperidone, [[Risperidone]])
   • Potent Serotonin 5-HT2, Dopamine D2, Adrenergic α1/α2, Histamine Receptor Antagonism
   • Low-Moderate Serotonin 5-HT1C/5-HT1D/5-HT1A Receptor Antagonism
   • Weak Dopamine D1 Receptor Antagonism

Selective α1-Adrenergic Receptor Antagonists (see α1-Adrenergic Receptor Antagonists, [[α1-Adrenergic Receptor Antagonists]])

 • Alfuzosin (Uroxatral) (see Alfuzosin, [[Alfuzosin]])
 • Doxazosin (Cardura) (see Doxazosin, [[Doxazosin]])
 • Prazosin (Minipress, Vasoflex, Pressin, Hypovase) (see Prazosin, [[Prazosin]])
 • Silodosin (Rapaflo) (see Silodosin, [[Silodosin]])
 • Tamsulosin (Flomax) (see Tamsulosin, [[Tamsulosin]])
 • Terazosin (Hytrin) (see Terazosin, [[Terazosin]])

Selective α2-Adrenergic Receptor Antagonists

 • Atipamezole (Antisedan)
 • Idazoxan
 • Mirtazapine (Remeron) (see Mirtazapine, [[Mirtazapine]])
 • Yohimbine (Actibine, Erex, Testomar, Yocon, Yohimar, Yohimbe) (see Yohimbine, [[Yohimbine]])

References

 • xxx