Miosis

Etiology

Drug/Toxin

  • Opiates (see Opiates, [[Opiates]])

Other

  • xxx

References

  • xxxx