Herpes Simplex Virus (HSV)


Microbiology


Clinical Manifestations

Pulmonary Manifestations

HSV Tracheobronchitis

Chronic HSV Ulcerative Pharyngitis-Laryngotracheitis

HSV Pneumonia

Genital Manifestations

General Dermatologic Manifestations


Treatment


References