Chlamydophila

Medically-Relevant Members of Chlamydophila Genus (Family: Chlamydiaceae)


References

  • xxxx