Abdominal Pain

Etiology

Gastrointestinal

Gastroduodenal

 • Gastric Ichemia/Infarction (see xxxx, [[]])
 • Peptic Ulcer Disease (PUD) (see Peptic Ulcer Disease, [[Peptic Ulcer Disease]])

Hepatobiliary

Pancreatic

Colonic

Other

 • Appendicitis (see Appendicitis, [[Appendicitis]])
 • Peritonitis (see Peritonitis, [[Peritonitis]])
  • Gastric Rupture
  • Intestinal Perforation (see xxxx, [[]])
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

Drug

 • Abacavir (see Abacavir, [[Abacavir]])
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

Toxin

 • Glyphosate Ingestion (see Glyphosate, [[Glyphosate]])
 • Nerium Oleander Intoxication (see Nerium Oleander, [[Nerium Oleander]]): colicky abdominal pain
 • Serotonin Syndrome (see Serotonin Syndrome, [[Serotonin Syndrome]])
 • Widow Spider Bite (see Widow Spider Bite, [[Widow Spider Bite]]): typically firm abdomen due to muscle spasms (mimicking peritonitis), but without abdominal tenderness
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

 • xxxx

 • xxxx

Withdrawal

 • Opiate Withdrawal (see Opiates, [[Opiates]])

Other

 • Henoch-Schonlein Purpura (see Henoch-Schonlein Purpura, [[Henoch-Schonlein Purpura]])
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx
 • xxxx

References

 • xxx