Myocarditis

Etiology

Infection

Viral

 • Adenovirus (see Adenovirus, [[Adenovirus]])
 • Arboviruses (see xxxx, [[xxxx]])
 • Coxsackie Virus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Cytomegalovirus (CMV) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Dengue Virus (ee xxxx, [[xxxx]])
 • Echovirus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Epstein-Barr Virus (EBV) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Hepatitis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Human Herpesvirus 6 (see xxxx, [[xxxx]])
 • Human Immunodeficiency Virus (HIV) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Influenza A/B Virus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Mumps Virus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Parvovirus B19 (see xxxx, [[xxxx]])
 • Poliomyelitis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Rabies (see xxxx, [[xxxx]])
 • Rubella (see xxxx, [[xxxx]])
 • Rubeola (see xxxx, [[xxxx]])
 • Vaccinia Virus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Varicella-Zoster Virus (VZV) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Variola (see xxxx, [[xxxx]])
 • Yellow Fever (see xxxx, [[xxxx]])

Bacterial

 • Actinomycosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Bartonellosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Brucellosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Chlamydia (see xxxx, [[xxxx]])
 • Cholera (see xxxx, [[xxxx]])
 • Clostridia (see xxxx, [[xxxx]])
 • Diptheria (see xxxx, [[xxxx]])
  • Clinical Phenotype:
 • Haemophilus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Legionellosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Leptospirosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Lyme Disease (see xxxx, [[xxxx]])
 • Melioidosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Mycoplasma (see xxxx, [[xxxx]])
 • Neisseria Gonorrhoeae (see Neisseria Gonorrhoeae, [[Neisseria Gonorrhoeae]])
 • Neisseria Meningitidis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Nocardiosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Pertussis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Psittacosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Q Fever (see xxxx, [[xxxx]])
 • Relapsing Fever (see xxxx, [[xxxx]])
 • Rheumatic Fever (see xxxx, [[xxxx]])
 • Rocky Mountain Spotted Fever (see xxxx, [[xxxx]])
 • Salmonellosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Scarlet Fever (see xxxx, [[xxxx]])
 • Staphylococcus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Streptococcus Pneumoniae (Pneumococcus) (see Streptococcus Pneumoniae, [[Streptococcus Pneumoniae]])
 • Syphilis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Tetanus (see xxxx, [[xxxx]])
 • Tuberculosis (see xxxx, [[xxxx]])
  • Clinical Phenotype:
 • Tularemia (see xxxx, [[xxxx]])
 • Typhoid Fever (see xxxx, [[xxxx]])
 • Typhus (see xxxx, [[xxxx]])

Fungal

 • Aspergillosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Blastomycosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Candidiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Coccidioidomycosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Cryptococcosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Histoplasmosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Mucormyosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Sporotrichosis (see xxxx, [[xxxx]])

Parasitic

 • African Trypanosomiasis (Sleeping Sickness) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Amebiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Ascariasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Balantidiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Cysticercosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Echinococcosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Filariasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Heterophydiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Leishmaniasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Malaria (see xxxx, [[xxxx]])
 • Paragonimiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Sarcosporidiosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Schistosomiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Strongyloidiasis (see xxxx, [[xxxx]])
 • South American Trypanosomiasis (Chagas’ Disease) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Toxoplasmosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Trichinosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Visceral Larva Migrans (see xxxx, [[xxxx]])

Hypersensitivity Reactions

 • Antibiotics
  • Cephalosporins
  • Pencillins
  • Sulfonamides
 • Clozapine
 • Diuretics
  • Loop Diuretics
  • Thiazide Diuretics
 • Dobutamine
 • Insect Bites
  • Bee
  • Wasp
  • Spider
  • Scorpion
 • Lithium
 • Methyldopa
 • Snake Bites
 • Tetanus Toxoid

Rheumatologic

Drug/Toxin

 • Anthracyclines
  • Daunorubicin
  • Doxorubicin
 • Arsenic
 • Carbon Monoxide
 • Catecholamines
 • Cocaine (see xxxx, [[xxxx]])
 • Copper (see xxxx, [[xxxx]])
 • Cyclocphosphamide (Cytoxan) (see xxxx, [[xxxx]])
 • Ethanol
 • Iron
 • Lead (see xxxx, [[xxxx]])
 • Methysergide (see xxxx, [[xxxx]])

Other

 • Sarcoidosis (see xxxx, [[xxxx]])
 • Hypereosinophilia
 • Inflammatory Bowel Disease
  • Crohn’s Disease
  • Ulcerative Colitis
 • Kawasaki Disease
 • Hyperthyroidism (see Hyperthyroidism, [[Hyperthyroidism]])
 • Radiation

References

 • xxx