Rigors

Etiology

  • Epididymitis (see xxx)

References

xxxx