Chlamydia

Medically-Relevant Members of Chlamydia Genus (Family: Chlamydiaceae)


References

  • xxxx