Flushing

Etiology

Drugs

  • Niacin (see xxxx, [[]])
  • Rifampin (Rifampicin) (see Rifampin, [[Rifampin]])

Other

  • Carcinoid Syndrome (see xxxx)

References

  • xxx