Canaglifozin (Invokana)

Indications

  • Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (see Diabetes Mellitus, [[Diabetes Mellitus]])

Pharmacology

  • xxx

Administration

  • xxxx

Adverse Effects

  • xxx

References

  • xxxx