Atovaquone (Mepron)

Indications

 • Pneumocystis Jirovecii Pneumonia (PCP) (zee Pneumocystis Jirovecii, [[Pneumocystis Jirovecii]])
  • Active Pneumonia
  • Prophylaxis

Pharmacology

 • xxx

Administration

 • PO: xxx

Adverse Effects

Other Adverse Effects

 • xxx
 • xxx
 • xxx

References

 • xxx